130 godina škole u Kostojevićima

Kategorija: Bajina Bašta Objavljeno sreda, 16 maj 2018 Autor ZapadnaSrbija

Osnovna škola Dušan Jerković iz Kostojevića u Bajinoj Bašti koja je ambasador Nacionalnog parka Tara za školsku 2017/2018. godinu, 15. maja 2018. godine proslavila je 130 godina rada. U okviru priredbe povodom Dana škole, „Čuvari Tare“ su prisutnima predstavili svoj projekat koji polako privode kraju. Oni su imali zadatak da u okviru projekta promovišu Nacionalni park Tara, ali i priliku da posete to zaštićeno područje i da na taj način puno o njemu nauče.


Uz pratnju i pomoć svojih nastavnika učenici su imali brojne aktivnosti: na samom početku projekta imali su obuku u Istraživačkoj stanici Petnica, zatim posetu Nacionalnom parku, upoznavanje sa biljnim i životinjskim svetom zaštićenog područja, vršnjačku edukaciju, uređenje dvorišta, foto konkurs, pisanje reklama o zaštićenom području, pripremu materijala za prodajnu izložbu, a sve to uz edukaciju i druženje.
Važno je podsetiti da je WWF akademija za prirodu deo obrazovne komponente velikog regionalnog projekta Zaštićena područja za prirodu i ljude, koji je započet u oktobru 2015. godine i trajaće do oktobra 2019. godine, a napravljen je kako bi se poboljšala komunikacija sa lokalnom zajednicom, njeno uključivanje u upravljanje zaštićenim područjima, razvili obrazovni programi za decu i turističke ponude koje će unaprediti posećenost i razvoj zaštićenih područja.
Ovom prilikom nagrađeni su učenici nižih razreda OŠ Dušan Jerković: Marko Ranković, Kristijan Marković, Tamara Gligorijević i Miloš Janjić za najbolje napisane reklame za Nacionalni park Tara. Simbolične nagrade su dodeljene i učenicima viših razreda Mariji Sekulić, Davidu Panteliću i Mariji Vasiljević za najbolje napisane reklame. Marija Đukanović, Tijana Gligorijević i Marija Sekulić dobile prigodne nagrade za najbolju selfi fotografiju sa Pančićevom omorikom.

Tiosava Martinovića prvi učitelj u Kostojevićima

Davne 1888.godine 3.aprila na sednici opštinskog odbora u Kostojevićima, pod predsedništvom Teofila Vukašinovića, zaključeno je da se pošalje predlog nadležnim organima vlasti u vezi otvaranja škole. Istaknuto je da opština ima 564 poreska obveznika, da se troše velike pare za izdržavanje malog broja đaka koji pohađaju nastavu u Rogačici i da je rogačička škola dosta udaljena od Kostojevića. Usvojen je predlog predsednika opštinskog suda da škola počne sa radom u prostorijama opštinske kuće koja je, kako se navodi, od tvrdog materijala.

Kompletan predlog suda opštine u Kostojevićima glasi: „Da sud ovaj opštinski preko državne vlasti izdejstvuje dolazak državnog inženjera da pregleda ovu opštinsku sudnicu i dade svoju ocenu, može li ista za školu služiti, pa ako može, tražiti od Gospodina ministra prosvete i crkvenih poslova odobrenje za otvaranje škole u Kostojevićima, koju će samo ova opština izdržavati, ako je moguće još u ovoj godini“.

Detaljan pregled opštinske sudnice izvršio je okružni inženjer i sačinio izveštaj. Na osnovu izveštaja okružno načelstvo u Užicu predlaže Ministarstvu prosvete da bi trebalo opštini dati zadovoljenje i školu otvoriti.

Ministarstvo prosvete i crkvenih poslova donosi rešenje 18.avgusta 1888.godine, koje glasi: “Ministarstvo prosvete odobrava da se u Kostojevićima otvori privremena škola i da se smesti u sadašnju opštinsku sudnicu“.

Ministarstvo prosvete nije imalo nijednog slobodnog prosvetnog radnika koga bi dodelilo na rad u Kostojeviće.Konačno, 1.septembra 1889.godine ministar prosvete potpisuje dekret o postavljenju Tiosava Martinovića za učitelja u Kostojevićima.

Osnovna škola u Kostojevićima bila je jedna od najmanjih škola u srezu račanskom. U 1889. godini bilo je svega 47.đaka: – u 1. razredu -13, u 2. razredu -13 đaka, u 3.razredu 11.đaka i u 4.razredu- 10.đaka.

Tek 1902.godine dodeljena su na rad u školi 2.učitelja. To su bili Nedeljko Vilimanović i Marta Vitezović.

U toku Prvog svetskog rata mnoge škole u srezu račanskom nisu radile. Školske zgrade su porušene od strane neprijatelja.Prema podacima od 23.maja 1922.godine, škola u Kostojevićima je na ime ratne odštete dobila 22.700,oo dinara.

Školske 1919/20 nastavljen je rad u školi u Kostojevićima.

U školskoj 1920/1921. U Kostojevićima službuju tri učitelja: Darinka Lazić, Mališa Stefanović i Ivan Matović. Oni održavaju nastavu u tri odeljenja: 1. razred- 48.đaka, 2.razred -50 đaka i 3-4 razred – 70 đaka. Materijalni uslovi u kojima žive učenici veoma su nepovoljni. Pojedine škole preduzimaju korake u cilju poboljšanja uslova rada učenika. Na inicijativu učitelja Mališe Stefanovića, u Osnovnoj školi u Kostojevićima osnovan je Fond za potpomaganje siromašnih učenika, 01.avgusta 1925.godine.

U školskoj 1927/1928.godini, u Kostojevićima rade četiri odeljenja i to: Ia sa 32 učenika, Ib -31 učenik, II razred sa 29.učenika i III i IV razred sa 53 učenika.

Do kraja 1940.godine radila je škola u Kostojevićima. U toku NOR-a mnoge školske zgrade su zapaljene od strane okupatora što pokazuje Izveštaj referenta za prosvetu od 24.10.1945.godine u kome se vidi da je utrošeno 80.000,oo dinara za krečenje i popravku klupa i prozora za školu u Kostojevićima.

U toku 1946.godine osnovan je analfabetski tečaj u Kostojevićima u cilju opismenjivanja odraslih.

Školske 1945/1946 godine istakli su se mnogi učitelji u vaspitno-obrazovnom radu i u saradnji sa sredinom. Na razvijanju kulture u selima najviše je radio učitelj Velizar Kovačević.

1946.godine Škola u Kostojevićima dobila je posebno ime“Dušan Jerković“ po narodnom heroju Dušanu Jerkoviću.

Savet za prosvetu i kulturu sreskog NO donosi odluku da školske 1950/1951. godine počne sa radom prva osmoljetka u Kostojevićima. Najpre je otvoren 5. razred, a nastavne predmete izvode učitelji Branka Lalić, Aleksandar Gajić, Ljubica Gajić i Razumenka Pantović. U oceni rada ove prosvetne ustanove školski inspektor, pored ostalog, ističe 24.decembra 1952.godine:“Uzimajući sve u obzir, postignuti uspeh osmoletke ne zaostaje od nivoa rada nižih gimnazija.“

Početkom školske 1960/1961 godine, u Oglednoj osmogodišnjoj školi „Dušan Jerković“ u Kostojevićima organizovan je rad u 20. odeljenja i i izdvojenim odeljenjima u Jaklju, Cerju i Jeloviku. Nastavu izvodi 21. nastavnik u 12 odeljenja razredne nastave i u 8. odeljenja predmetne nastave. Škola poseduje obradivo zemljište koje je dobro iskorišćeno i kvalitetno obrađeno.Đačka kuhinja je dobro opremljena.

Đačka zadruga osnovana još 1957.godine smatra se kao posebna slobodna aktivnost učenika u kojoj centralno mesto zauzima društveno-proizvodni rad . Škola se povezuje sa društvenom srdinom što je nov podsticaj za razvoj radnog vaspitanja kod učenika.

Integracijom 1973.godine u sastav OŠ „Dušan Jerković“ ulazi škola „Kadinjača“ Zlodol. Osnovna škola „Dušan Jerković“ Kostojevići školske 1976/1977 gopdine ima 1350 đaka. Škola u Kostojevićima ima 827 učenika, Zlodol 350, Zaglavak -73 učenika, Jakalj -41 učenik, Jelovik – 18 učenika i Cerje 41 učenik.

Izvor: drina.info, OŠ Dušan Jerković.